เพปไทด์ต้านจุลชีพจากเมล็ดยางพารา (Hevea brasiliensis) และการเสริมฤทธิ์ยาปฏิชีวนะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โนร์ษัรวาตี เจ๊ะมามะ, อามีณาย์ ดาโอะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชัย บัวชูก้าน, วไลรัตน์ บัวชูก้าน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมล็ดยางพาราเป็นผลพลอยได้จากการทำสวนยางพาราที่มีปริมาณสูงมากและส่วนใหญ่ถูกปล่อยให้เปื่อยสลายอยู่ในสวนยางพาราอย่างไร้มูลค่า โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดเพปไทด์จากเนื้อในของเมล็ดยางพารา และนำไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ 3 กลุ่ม คือ แบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบ และยีสต์ จะสกัดเพปไทด์โดยการบดเนื้อในเมล็ดยางพาราร่วมกับสารละลายบัฟเฟอร์เย็น Tris-HCl 50mM, pH 8 ตามด้วยการปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องเซนตริฟิวจ์จนได้สารสกัดหยาบ จะแยกเพปไทด์เป็น 3 ส่วน ด้วยวิธีอัลตร้าฟิลเตรชั่น วัดความเข้มข้นของเพปไทด์ที่ได้ด้วยสารแบรดฟอร์ดและปรับให้มีความเข้มข้นเท่ากัน ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Candida sp. ในอาหารเหลวเป็นเวลา 1-12 ชั่วโมง สุ่มนำเชื้อแต่ละชั่วโมงจำนวน 10 ไมโครลิตร ไปหยดลงบนอาหารวุ้นในจานเพาะและบ่มที่อุณหภูมิเหมาะสม สังเกตผลที่ 12 และ 24 ชั่วโมง และทดสอบการออกฤทธิ์ของเพปไทด์ที่ได้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เพปไทด์ที่ได้ในการลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานนี้คือ สามารถสกัดแยกเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์จากเนื้อในเมล็ดยางพาราได้ และเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์เพปไทด์จากธรรมชาติเพื่อพัฒนาสูตรยาที่ลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะได้ การศึกษาจากโครงงานนี้จะเป็นแนวทางสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเมล็ดยางพาราซึ่งเป็นทรัพยากรฐานชีวภาพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน