เปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ของพืชในท้องถิ่นที่ผ่านกรรมวิธีการประกอบอาหารที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลเฟียร์ อูมาร์, ฮานานี่ มะหะหมัด, อัสฟัตร เจ๊ะเลาะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของพืชในท้องถิ่นที่ผ่านกรรมวิธีการประกอบอาหารที่แตกต่างกัน ซึ่งกระบวนการประกอบอาหารประกอบไปด้วยการทอด ผัด และการต้ม โดยใช้ตัวอย่างพืช 6 ชนิด ได้แก่ ยี่หร่า แมงลัก โหระพา กะเพรา ผักแพว และผักโขมเบตงโดยสกัดพืชด้วยตัวทำละลาย เอทานอล 10% แล้วตรวจสอบด้วยสารละลาย Folin-Ciocalteu Reagent โดยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ จากการศึกษาพบว่า 1.กรรมวิธีการประกอบอาหารมีผลต่อสารประกอบฟีนอลิกของพืชแต่ละชนิดในท้องถิ่น ทำให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของพืชแต่ละชนิดที่ผ่านการประกอบอาหารแบบต่างๆแตกต่างกัน 2.ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของพืชแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับระยะเวลา ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีระยะเวลาการต้ม และการทอดที่เหมาะสมแตกต่างกัน 3. พืชท้องถิ่นที่ผ่านการผัดมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากกว่าการทอดยกเว้นผักแพรว