การควบคุมเชื้อราในต้นยางพาราด้วยสารสกัดจากเปลือกผลไม้รสฝาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันฉัตร นันทะมีชัย, ณัฐวุฒิ ชมภูธร, จันทมณี สุดสนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มินตรา สุขสำราญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การควบคุมเชื้อราในต้นยางพาราด้วยสารสกัดจากเปลือกผลไม้รสฝาด มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เปลือกผลไม้ที่เหลือทิ้งในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และเป็นแนวทางในรักษาโรคที่เกิดกับต้นยางพาราให้แก่คนในชุมชน โดยการศึกษาการควบคุมเชื้อราสาเหตุการเกิดโรคของต้นยางพาราโดยชีววิธีเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับใช้ในการควบคุมโรคทดแทนการใช้สารเคมีซึ่งสามารถปนเปื้อนผลผลิตและก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบกิจกรรมต้านเชื้อราของสารสกัดจากเปลือกมังคุด เปลือกฝรั่ง และเปลือกกล้วยน้ำว้าดิบ ต่อเชื้อรา 3 ชนิด ได้แก่ Corticlum salmonicolor Berk, Olidium heveae steinm และ phytophthora spp. ซึ่งเป็นเชื้อราที่พบได้จากต้นยางพารา และเกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวน้ำยางพารา ในขั้นตอนของการทดลองสามารถแบ่งขั้นตอนการศึกษาได้ 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การเตรียมสารสกัดจากเปลือกผลไม้รสฝาด ตอนที่ 2 การทดสอบด้วยวิธีการ (Poisoned food technique) และตอนที่ 3 การคำนวณหาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเส้นใยในเชื้อรา(% inhibition)