การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมภายในกับพื้นที่ของรูปดาวห้าแฉกแนบในวงกลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันต์นภัส แก้วสังข์, กรภัทร์ กว้านเมธากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพานี ฉิมพลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมภายในกับพื้นที่ของรูปดาวห้าแฉกแนบในวงกลมมีจุดประสงค์เพื่อหาว่ามุมภายในกับพื้นที่รูปดาวห้าแฉกแนบในวงกลมว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรโดยแต่ละรูปจะใช้วิธีการทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติในการหาพื้นที่และในแต่ละรูปจะกำหนดมุมภายในที่แตกต่างกัน