การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงแม่เหล็กรูปวงแหวนกับระยะทางระหว่างแม่เหล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิชญ์ เอี่ยมมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แม่เหล็กเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าใจได้ว่า มันคือ แร่ หรือ อโลหะ ที่มีสมบัติดูดเหล็กได้ และยังสามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้ ซึ่งนั่นหมายความว่าแม่เหล็กสามารถส่งแรงดูดหรือแรงผลัก ออกไปรอบ ๆ ตัวมันได้ และเมื่อ แม่เหล็กสองอันมาอยู่ใกล้กันจึงมีการดูดกันหรือผลักกัน

สำหรับในกรณีที่แม่เหล็กสองแท่งผลักกันสามารถสังเกตได้ว่าหากแม่เหล็กอยู่ไกลกันมันจะไม่มีแรงผลักกันหรือมีน้อยมากและเมื่อเริ่มขยับเข้าแม่เหล็กมาใกล้กันมากขึ้นแม่เหล็กก็จะยิ่งมีแรงผลักออกจากกันแรงมากขึ้น

จึงเป็นเหตุจูงใจ ที่ศึกษาสมบัติของแม่เหล็กว่าจะมีความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างผิวหน้าแม่เหล็กทั้งสองและแรงแม่เหล็กอย่างไร

โดยทำการทดลองหาความสัมพันธ์โดยใช้การเพิ่มแรงของแม่เหล็กที่กระทำเพื่อดูว่าในขณะนั้นมีระยะห่างระหว่างผิวหน้าของแม่เหล็กทั้งสองเท่าไรและหาแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างระหว่างผิวหน้าแม่เหล็กทั้งสองและแรงแม่เหล็ก และสร้างสมการขึ้นมา