การตรวจสอบมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากภาพเซลล์ที่ถูกประมวลผลโดยการเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวกร สีสุวรรณ์, รชต มาลัยศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคที่พบเจอบ่อยในประเทศไทย โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคที่สามารถรักษาได้และต้องใช้เวลาการรักษาที่นาน โรคมมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีวิธีวินิจฉัยได้หลายรูปแบบ ซึ่งสังเกตได้จากความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว และทำให้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ใช้เวลาในการวินิจฉัยโรคที่นาน

จากปัจจัยดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานการตรวจสอบมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากภาพเซลล์ที่ถูกประมวลผลด้วยการเรียนรู้เชิงลึกขึ้นมา โดยใช้ฐานข้อมูลรูปภาพเม็ดเลือดขาวจำนวนมากที่ได้จากการฐานข้อมูลออนไลน์ kaggle มาระบุและแยกประเภทด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้หลัก Deep Learning ในการประมวลผล จากนั้นนำภาพที่แยกประเภทแล้วไปทำการประมวลอีกรอบเพื่อแยกกลุ่มเซลเม็ดเลือดขาวที่มีความผิดปกติ และหลังจากนั้นก็จะสามารถระบุว่าผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือไม่ เพื่อสามารถให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้ทันที

การวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยการเขียนโค้ด ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแทนมนุษย์ ช่วยประหยัดเวลาในการวินิจฉัย และสามารถให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอยากถูกต้องและมีประสิทธิภาพ