เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติพร้อมระบบการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือโดยการแจ้งเตือนผ่านไลน์สำหรับผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งนภา หอมแก่นจันทร์, ปัณฑิตา แย้มเปลี่ยน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลิขิต ทบประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการรับประทานยาไม่ตรงเวลา พร้อมทั้งส่งสัญญาณแจ้งเตือนเพื่อขอความช่วยเหลือให้ผู้ดูแลได้ทราบ