การตรวจสอบสารเคมีตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักสดและประสิทธิภาพในการล้างผักต่อสารเคมีตกค้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวิศา ปฏิทัศน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโรงเรียดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดแมลงในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่นผักและผลไม้ยังเป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากยังมีการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างแพร่หลายและยังไม่ได้รับการควบคุมปริมาณที่เหมาะสม ทั้งนี้หากได้รับสารพิษของยาฆ่าแมลงอาจส่งผลต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อของร่างกาย โดยสารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ดังนั้นผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทำโครงงานเรื่อง การตรวจสอบสารเคมีตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักสดและประสิทธิภาพในการล้างผักต่อสารเคมีตกค้าง ซึ่งโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสารเคมีตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตที่ตกข้างมากับผักที่ปลูกและจัดจำหน่ายใน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีและศึกษาประสิทธิภาพการล้างผักต่อสารตกข้างโดยใช้ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง จีทีตรวจสอบสารตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตจากผัก 162 ตัวอย่าง จากผัก 18 ชนิด และศึกษาประสิทธิภาพในการล้างผักต่อสารตกค้าง 9วิธี ได้แก่ การล้างด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต น้ำส้มสายชู ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ น้ำซาวข้าว โซเดียมคลอไรด์ การล้างผักโดยให้น้ำไหล การปอกเปลือกชั้นนอกและแช่น้ำ การลวก