ประสิทธิภาพของอุปกรณ์บริหารข้อเข่าสำหรับผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกชนม์ กรินรักษ์, พรนัชชา แก้วมณีชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวะข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น จากการที่ประชากร ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประเทศไทยพบผู้ป่วยมากกว่า 6 ล้านคน ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปพบได้ ถึงร้อยละ 50 สาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากน้าหนักตัวที่มากเกินไปหรือการใช้เข่ามาก อาจใช้นานกว่าปกติหรือ ผิดท่า ผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมมันจะมีอาการปวดหรือเจ็บข้อเข่า ข้อเข่าฝืดหรือติด ส่งผลต่อชีวิตประจาวันทาให้ เกิดความทุกข์ทรมานต่อสภาพร่างกายและจิตใจ การดูแลป้องกันภาวะเสี่ยงและอาการรุนแรงจากโรคข้อเข่า เสื่อมมีหลากหลายรูปแบบ คณะผู้จัดทาได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและ ประดิษฐ์อุปกรณ์บริหารข้อเข่าขึ้น โดยมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพของการประมวลผลเซ็นเซอร์ Ultrasonic

กระบวนการทดลองศึกษาคุณภาพของการประมวลผลเซ็นเซอร์ Ultrasonic ศึกษาโดยให้ผู้ทดลองยก ขาขึ้น 15 ครั้งและสังเกตการประมวลผลของเซ็นเซอร์ Ultrasonic ที่จะแสดงเป็นจานวนครั้งในจอแสดงผล จากนั้นคานวณความแม่นยาในการประมวลผลของเซ็นเซอร์ ผลการทดลองคือเซ็นเซอร์ Ultrasonic มีความ แม่นยาในการประมวลผลร้อยละ 91.67

จากผลการทดลองการศึกษาคุณภาพของการประมวลผลเซ็นเซอร์ Ultrasonic พบว่ามีคุณภาพของ การประมวลผลเซ็นเซอร์ Ultrasonic ร้อยละ 91.67 ส่งผลให้การนับจานวนครั้งในการยกขาของผู้สูงอายุมี ความแม่นยา โดยจานวนครั้งจะปรากฏบนจอแสดงผลให้ผู้สูงอายุทราบว่ายกได้จานวนกี่ครั้งแล้ว ซึ่งเซ็นเซอร์ Ultrasonic จะนับว่ายกขาได้ 1 ครั้งเมื่อยกขาห่างจากขาเก้าอี้เป็นระยะมากกว่า 15 เซนติเมตรและน้อยกว่า 18 เซนติเมตร(15