การศึกษาความสามารถของสารสกัดหยาบจากกระเทียมที่ความเข้มข้นต่างกัน เพื่อพัฒนาเป็นฟิล์มชีวภาพที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum sp.ในฝรั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดุจปรารถนา ปวนคำ, บัณฑิฌา นิลเพ็ชร, ปวีณา บุญมิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์