แผ่นยางดูดซับกลิ่นรองเท้าจากไคโตซานผสมขุยมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฎา ฉายแม้น, เสาวลักษณ์ ทองเลื่อม, นันทพร ธรรมโส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัณณ์ชุดา พรวดีชัยเขตต์, เนติมา จิ๋วประดิษฐกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของรองเท้า ซึ่งเป็นกลิ่นอับชื้นที่เกิดจากการสวมใส่และไม่ได้ดูแลรักษา หรือขาดการทำความสะอาดที่ถูกต้อง จึงทำให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของเท้า สาเหตุหลักๆ ก็มาจากความอับชื้น ที่เกิดขึ้นภายในรองเท้า จนกลายเป็นที่สะสมของเชื้อแบคทีเรีย แล้วเมื่อทำปฎิกิริยากับเหงื่อ จึงทำให้กลายเป็นกลิ่นเหม็นออกมา ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการคิดผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดและกำจัดกลิ่นดังกล่าว เช่น สเปรย์กำจัดกลิ่น เนื่องจากสะดวกในการใช้งาน ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ แต่สเปรย์ก็กลับให้โทษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหันต์ เนื่องจากทำให้เกิดสาร CFC ซึ่งมีส่วนในการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ และส่งกระทบต่อปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้พบว่า มีวัสดุธรรมชาติหลายชนิดที่มีคุณสมบัติสามารถดูดซับและขจัดกลิ่นอับชื้นได้เป็นอย่างดี นำวัสดุทางธรรมชาติ(เปลือกหอย)ที่หาได้จากท้องถิ่นมาสกัดไคโตซานเพื่อทำแผ่นดูดซับกลิ่นรองเท้าซึ่งไคโตซานมีสมบัติในการต่อต้านจุลินทรีย์และเชื้อราบางชนิดโดยการศึกษาดังต่อไปนี้วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของเปลือกหอย (เปลือกหอยแมลงภู่ หอยนางรม หอยแครง หอยลาย )2.เพื่อศึกษาการสกัดไคติน -ไคโตซานจากเปลือกหอยแมลงภู่ 3.เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของการแปรรูปขั้นต้นของแผ่นยางดูดกลิ่นด้วยการเตรียมจากน้ำยางสด ต่อการขึ้นรูปแผ่นดูดซับกลิ่น 4.เพื่อศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นรองเท้าไคโตซาน