ไบโอพลาสติกจากเปลือกกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา ชำนาญ, เสาวนันท์ อุปคำ, ชลิสา ชุมเกต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จรัสพงษ์ นิ่มน้อม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา ค้นคว้า และทดลองการทำพลาสติกชีวภาพจากเปลือกกุ้ง เผยแพร่ความรู้เรื่องพลาสติกชีวภาพให้แก่กลุ่มนักเรียน และนำไปต่อยอดเรื่องวัตถุดิบที่ได้จากกุ้งเป็นสารไคตินในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ผู้คนที่ทำอาชีพประมงและยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกและขยะที่มาจากอาหาร

โดยมีขอบเขตการศึกษาโดยนำเอาวัตถุที่เหลือทิ้งจากการประมงและร้านอาหารที่อยู่ในชุมชน มาทำการทดลอง เริ่มจากการสืบหาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับการทำพลาสติกชีวภาพจากเปลือกกุ้งและข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการทดลองรวมถึงความรู้เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพและขยะอาหาร