วัสดุกันกระแทกจากขุยมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวภัทร ก้อนคำ, อัจฉรพรรณี ฮ่มป่า, ธิญาดา เทพารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัดอย่างสิ้นเปลืองเป็นเหตุให้ทรัพยากร ธรรมชาติปัจจุบันมีปริมาณที่น้อยลงจนอาจทำให้หมดได้ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า จึงทำให้คณะผู้จัดทำตระหนักเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นหาวัตถุดิบที่สามารถนำมาดัดแปลง พัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือใช้ อย่างเช่น ขุยมะพร้าว โดยคณะผู้จัดทำได้ทำโครงงานขึ้นมาเพื่อศึกษาปริมาณขุยมะพร้าวที่มีผลต่อการรับแรงกระแทก โดยนำมาทำเป็นวัสดุกันกระแทก แบ่งเป็น 3 สูตร แต่ละสูตรใช้ขุยมะพร้าวปริมาณ 250 กรัม 300 กรัม และ350 กรัม ตามลำดับ และใช้

กาวลาแท็ก 200 ml กาวใส 50 ml ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุกันกระแทกจากขุยมะพร้าวโดยใช้ไข่ในการทดสอบ โดยมีวิธีทดสอบแรงกระแทก คือ ปล่อยวัสดุกันกระแทกแต่ละสูตรที่มีไข่ จำนวน 1 ฟอง วางไว้บนวัสดุกันกระแทก ปล่อยจากที่สูงระยะ 1 เมตร โดยทำซ้ำกัน 3 ครั้ง จากผลการทดลองสรุปได้ว่า

สูตรที่ 3 มีความแข็งแรงในการรับแรงกระแทกได้ดีที่สุด คือ ไข่ที่อยู่ในวัสดุกันกระแทกจากขุยมะพร้าวเกิดการร้าวเล็กน้อย เมื่อทดลองครั้งที่ 3 ส่วนสูตรที่ 2 และสูตรที่ 1 มีความแข็งแรงในการรับแรงกระแทกลองลงมา คือ ไข่ที่อยู่ในวัสดุกันกระแทกเกิดการร้าวปานกลาง เมื่อทดลองครั้งที่ 3