พัฒนาวัสดุปิดเเผลที่ส่งเสริมการหายของเเผลจากไคโตซานร่วมกับสารสกัดใบบัวบก:การศึกษาในหลอดทดลอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาบีฮา แวหะมะ, นิอารีนา นิแว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์, ภควรรษ ทองนวลจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อเกิดแผลกระบวนการหายของแผลอาจจะถูกรบกวนจากหลายๆปัจจัยซึ่งแผลบางชนิดบางชนิดอาจไม่สามารถหายได้ด้วยตนเองจำเป็นต้องมีวัสดุที่สามารถปิดแผล ป้องกันแผลจากสิ่งที่ขัดขวางการหายของแผลโดยวัสดุปิดแผลมีความสำคัญช่วยส่งเสริมให้แผลมีการหายอย่างสมบูรณ์ โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟิล์มปิดแผลจากไคโตซานที่มีส่วนผสมของสารสกัดของใบบัวบก รูปแบบการวิจัยเป็นแบบการทดลองโดยจะนำใบบัวบก มาสกัดในตัวทำละลาย เอทานอล 99.9% โดยใช้เทคนิค ultrasonic-assisted extraction (UAE) ช่วยในการสกัด จากนั้นนำสารสกัดที่ได้มาทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ด้วยวิธี Disc diffusion method ความเข้มข้นต่ำที่สุดของสารสกัดใบบัวบกในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (minimal inhibitory concentration, MIC) และ minimum bactericidal concentration (MBC) ของสารสกัดบัวบกโดยวิธี broth microdilution จากนั้นนำค่าความเข้มข้นของสารสกัดใบบัวบกต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียมาใส่ในฟิล์มไคโตซานและนำฟิล์มไคโตซานที่มีการใส่สารสกัดใบบัวบกที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ Staphylococcus aureus DMST8013 Staphylococcus epidermidis DMST5868 และนำฟิล์มที่ได้มาทดสอบสมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพ (สี การส่องผ่านแสง และการซึมผ่านไอน้ำ) โครงสร้างทางจุลภาค และโครงสร้างทางโมเลกุลของฟิล์ม ผลจากการทดลองในโครงการนี้คาดว่าจะได้ฟิล์มวัสดุปิดแผลจากไคโตซานที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบบัวบกที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของฟิล์มมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาและนำไปไปทดลองกับแผลในสัตว์ทดลอง เพื่อดูประสิทธิภาพการส่งเสริมการหายของแผลต่อไป