ระบบกระชังปลากระพงอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริวัฒน์ ทองแท้, ตัสนีม จงรักษ์, พงศ์พิสุทธิ์ เทพทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะ พละคช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหานำ้เน่าเสียที่เกิดจากสารเคมีที่ต้นนำซึ่งเกิดจากการพ่นสารทุเรียนประมาณช่วงเดือน พฤษจิกายน ถึง ธันวาคม (บริเวณพื้นที่ที่สำรวจ) และรวมถึงปัญหากระชังรูปแบบเก่าที่ปล่อยสารเคมี และสารแขวนลอยที่เกิดจากสารเคมีที่อยู่ในอาหาร และของเสียที่เกิดจากการขับถ่ายของปลา ลงไปในคลองสาธารณะพวกเราจึงได้คิดค้นนวัตกรรมระบบกระชังปลากระพงเพื่อมาตอบสนองปัญหา