การเขียนโปรแกรมเพื่อการคำนวณหาขนาดและพื้นที่ของวัตถุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา ชัยวิเศษ, พิชญาภา ทรัพย์อัมพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุษณีย์ น้อยศรี, กาญจน์สุดา เรียงผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นจำนวนมาก คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่องการประยุกต์เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา และทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีการจัดทำโครงงานเรื่อง การเขียนโปรแกรมเพื่อการคำนวณหาขนาดและพื้นที่ของวัตถุเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคำนวณหาขนาดและพื้นที่ของวัตถุได้อย่างถูกต้อง ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ และสะดวกต่อการใช้งาน