การศึกษาและเปรียบเทียบการผลิตไบโอเอทานอลจากเปลือกมังคุดด้วยยีสต์ที่หมักจากผลมังคุดคัดทิ้งโดยใช้วิธีปรับสภาพที่ต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวิสรา ภิรมย์ชาติ, ธนัชชา สุทธิการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภรณ์ รับไซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไบโอเอทานอลเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่สะอาดและยั่งยืน เหมาะสำหรับนำมาทดแทนน้ำมันปิโตรเลียมที่มีแนวโน้มว่ากำลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ โดยไบโอเอทานอลสามารถที่จะผลิตได้จากวัสดุธรรมชาติ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เหลือทิ้ง มาผลิตเป็นไบโอเอทานอล โดยใช้เปลือกมังคุดที่จัดเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งเป็นวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสที่สามารถถูกย่อยให้เป็นนํ้าตาลรีดิวซ์โดยการใช้ยีสต์จากการหมักด้วยผลมังคุด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีการปรับสภาพเปลือกมังคุดให้มีประสิทธิภาพสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล โดยเปรียบเทียบการปรับสภาพที่แตกต่างกัน 3 วิธี คือ การปรับสภาพด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองบนเปลือกมังคุด การปรับสภาพด้วยเชื้อรา penicillium จากบลูชีส และการปรับสภาพด้วยเอนไซม์ alpha amylase และ glucoamylase จากนั้นนำผลผลิตมาศึกษาการหมักเอทานอลด้วยยีสต์ที่ได้จากการหมักผลมังคุดคัดทิ้ง แล้ววัดปริมาณเอทานอลที่ได้จากการหมัก เพื่อคำนวณต้นทุนและเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการผลิตไบโอเอทานอลจากเปลือกมังคุดด้วยการปรับสภาพแต่ละรูปแบบ