การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษจากกาบกล้วยและต้นศรนารายณ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวดี วัฒยุ, ฐิติพร ตรีศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกฐิยะพร ฉัพพรรณธนกูร, ภานุพงศ์ ปราบหนองบัว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติของกระดาษจากกาบกล้วยและกระดาษจากใบต้นป่านศรนารายณ์โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ชุด ได้แก่ 1. กระดาษจากกาบกล้วย 2. กระดาษจากใบต้นป่านศรนารายณ์ และ 3. กระดาษจากกาบกล้วยผสมกับใบต้นป่านศรนารายณ์ จากนั้นนำมาศึกษาและทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆของกระดาษที่ได้ ได้แก่ ลักษณะผิว ลักษณะสี การดูดซับน้ำ และการใช้งานด้านการเขียนด้วยปากกาลูกลื่นและปากกาหมึกซึม แล้วนำคุณสมบัติที่ได้จากการทดสอบมาทำการเปรียบเทียบ เพื่อหาความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป