การศึกษาและพัฒนาวิธีการสกัดสารพอลิแซ็กคาไรด์และไตรเทอร์ปินนอยด์จากเห็ดหลินจือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดิพัฒน์ น้อมพิทักษ์เจิญ, วสวัตติ์ ขาวสุธรรม, ธัชวินทร์ ลีละวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา มณีสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาการสกัดสารพอลิแซ็กคาไรด์และไตรเทอร์ปินนอยด์จากเห็ดหลินจือ และนำวิธีหรือเทคโนโลยีมาผสานกับวิธีที่มีอยู่เพื่อให้การสกัดสารมีประสิทธิภาพมากที่สุด