การสกัด 3-Methyl-1H-indole จากมูลหมูเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศภัค เหลืองรัตนา, วรฤทธิ์ พันธ์มุก, วาทิศ หทัยศิริกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา มณีสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน การปศุสัตว์ได้มีความจำเป็นมากขึ้น เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน การปศุสัตว์จึงมีการขยายตัวและพัฒนาอย่างแพร่หลาย เมื่อการปศุสัตว์มีจำนวนมากขึ้นแล้ว สิ่งที่ตามมาคือมูลสัตว์ที่เป็นของเสียได้มีจำนวนมากขึ้นไปด้วย โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงหมูที่มีจำนวนมากเนื่องจากหมูเป็นอาหารหลักของคนทั่วโลก การนำมูลของหมูมาสร้างประโยชน์นั้นจึงนับว่ามีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เนื่องจากทั้งช่วยให้เกิดประโยชน์ในด้านนั้นๆ และลดปริมาณมูลของหมูที่เจ้าของฟาร์มต้องกำจัดในแต่ละวัน ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษาองค์ประกอบของมูลหมู และมีความสนใจในสาร 3-Methyl-1H-indole ซึ่งให้กลิ่นหอม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยทางคณะผู้จัดทำได้วางแผนที่จะสกัดสาร 3-Methyl-1H-indole จากมูลหมูด้วยการใช้ supercritical CO2 โดยเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการปรับความดันและอุณหภูมิ