โอเอซิสธรรมชาติจากแบคทีเรียเซลลูโลสและไส้ในของต้นสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรินดา สาระวารี, พนิตชา สืบตระกูล, พิชญา ปัญญาไข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนต์ตรา ไกรนรา, นวรัตน์ ริยาพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องโอเอซิสธรรมชาติจากวุ้นมะพร้าวและไส้ในของต้นสาบเสือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำโอเอซิสของ วุ้นมะพร้าว ไส้ในของต้นสาบเสือ โดยมีอัตราส่วนระหว่างวุ้นมะพร้าวและไส้ในของต้นสาบเสือ 3 อัตราส่วน คือ 50 : 0.5 ,55 : 0.5 ,50 : 1 ในบล็อกเส้นผ่านศูนย์กลาง6.5 เซนติเมตร พบว่าเมื่ออบโอเอซิสแล้ว น้ำหนักหลังอบ คือ 9.65 , 9.75 , 9.71 กรัม ตามลำดับ เมื่อนำมาแช่น้ำพบว่า โอเอซิสธรรมชาติไม่เกิดการพองตัว ซึ่งอัตราส่วน 55:0.5 กรัม ดูดซับน้ำได้ดีที่สุด มีน้ำหนัก 18.81 กรัม จากนั้นนำมาปักดอกแอสเตอร์น้ำหนัก 0.76 กรัม พบว่าเมื่อปักดอกแอสเตอร์เป็นระยะเวลา 2 วัน โอเอซิสธรรมชาติ น้ำหนักลดลงน้อยกว่าโอเอซิสตามท้องตลาด