ตะกร้าในโต๊ะอเนกประสงค์ทรงไฮเพอร์โบล่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์ณัฐ อัคนิต, พีรณัฐ นวกาญจนา, นิติพัฒน์ กันภัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จีรภา ดุงศรีแก้ว, ไอริณ ถาวรนันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วันถุประสงค์ของโครงงานเพื่อสร้างแบบจำลองโต๊ะไฮเพอร์โบล่าที่สามารถปรับระดับความสูงได้ เพื่อสร้าแบบจำลองตะกร้าทรงไฮเพอร์โบล่าที่สามารถปรับขนาดได้ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของไฮเพอร์โบล่า

คณะผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ภาคตัดกรวย ไฮเพอร์โบล่า ทรงไฮเพอร์โบล่าแบบชิ้นเดียว ฟังก์ชันประกอบกับการใช้โปรแกรมGeoGebarและเวอร์เนียคาลิปเปอร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบทางวิศวกรรม