วัสดุเคลือบพื้นผิวอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วโรดม แก้วสุข, เดชาธร สุทธิพงศ์, ณัชพล ทรงศิริพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ผ่าตัดมักจะติดเชื้อจากตัวผู้ป่วยหรือสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่ผิวโลหะ ดังนั้นโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการติดเชื้อโดยการใช้อนุภาคนาโนของเงินบนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวอาจเป็นพิษต่อร่างกายหรือหากใช้ยาแวนโคไมซินเพียงอย่างเดียวก็อาจนำไปสู่การดื้อยา จึงอนุภาคนาโนของเงินผสมกับยาแวนโคไมซินในปริมาณที่น้อยลงเพื่อให้ทำงานควบคู่กันไปเพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยใช้วิธีเคลือบแบบ Dip Coating