ฟิล์มพลาสติกจากเซลลูโลสอะซิเตดในก้นบุหรี่ผสมพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรภวิษย์ จีนธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อรัก วงศ์สวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขยะพลาสติก เป็นประเภทของขยะที่สะสมตัวในทะเลมากที่สุด ซึ่งส่งผลต่อทะเลในหลากหลายด้านทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวหดล้อม โดยขยะพลาสติกที่พบมากที่สุดคือ ก้นบุหรี่ และพบรองลงมาเป็น ขวดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต จากเนื้อหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นำเซลลูโลสอะซิเตดที่เป็นส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกของก้นบุหรี่ และขวดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตมารีไซเคิลเป็นฟิล์มพลาสติกเพื่อเป็นการนำก้นบุหรี่และขวดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำเซลลูโลสอะซิเตดในก้นบุหรี่มาหลอมรวมกับขวดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตแล้วจึงนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นในอัตราส่วนของเซลลูโลสอะซิเตดต่อพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตที่แตกต่างกัน แล้วจึงนำไปทดสอบคุณสมบัติต่างๆได้แก่ ความต้านทานแรงดัดโค้ง และความสามารถในการทนต่อเชื้อรา จากนั้นเมื่อได้อัตราส่วนของเซลลูโลสอะซิเตดต่อพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตที่มีความสามารถในการทนต่อแรงดัดมากที่สุดแล้ว จึงนำอัตราส่วนของเซลลูโลสอะซิเตดต่อพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตไปผสมและขึ้นรูปเป็นฟิล์มพลาสติก