การศึกษาเฟสและความสูงของดวงจันทร์ที่มีผลต่อการบานของดอกมะลิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรภัทร สวัสดี, กมลชนก วรรธนานันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติเดช อ่อนละมัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะลิ เป็นดอกไม้ที่มีสิ่งที่แตกต่างและน่าสนใจนั่นก็คือการบานของดอกมะลนินั้จะบานและส่งกลิ่นหอมในช่วงเวลากลางคนืเท่านนั้น ซึ่งคณะผู้จัดทำก็การหาสาเหตุและความเกี่ยวข้องต่างๆที่เกิดขึ้น และได้ข้อสรุปว่าการบานของดอกมะลิอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ในด้านต่างๆ คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับดอกมะลิและดวงจันทร์ และได้ทำการจัดทำโครงงานที่มีชื่อว่า 'การศึกษาเฟสและความสูงของดวงจันทร์ที่มีผลต่อการบานของดอกมะลิ'

โดยคณะผู้จัดทำต้องการที่จะทำการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสและความสูงของดวงจันทร์ในแต่ละวันที่มีผลต่อการบานของดอกมะลิ โดยใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ในการวัดค่าการบานของดอกมะลิ และจะนำผลการทดลองที่ได้มาสรุปผล เพื่อหาความเป็นไปได้ต่างๆ และจะนำข้อสรุปที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น ใช้ในการเกษตร โดยการหาช่วงเวลาที่ดีในการเก็บดอกมะลิ