อนุกรมของพื้นที่รูปแฟล็กทัลสามเหลี่ยม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติกา ริมประชา, อรุณรัตน์ เฮียงราช, ศตนันท์ จันทรจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรทิพา เมืองโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดทำให้มนุษย์เกิดกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ มีความคิดอย่างมีเหตุผล มีระบบ แบบแผน ปัจจุบันจึงมีการทำโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อกระตุ้น ฝึกทักษะและให้ผู้จัดทำได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ผสมผสานกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลบวกอนุกรมอนันต์ ซึ่งค่าที่ได้จากผลบวกอนุกรมอนันต์นั้นสามารถพิสูจน์ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือคำนวน (Proof without words) แต่สามารถใช้รูปภาพอธิบายแทนได้ ผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้จึงต้องการศึกษาผลบวกอนุกรมของพื้นที่รูป fractal สามเหลี่ยม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ที่แตกต่างกันไปเมื่อคูณกับอนุกรมของพื้นที่รูป fractal เพื่อคาดคะเนรูปภาพที่เกิดขึ้นจากการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปของ fractal สามเหลี่ยมเมื่อคูณด้วยค่าคงที่ที่แตกต่างกันไป จากนั้นจึงนำภาพ ลวดลาย ข้อมูลที่ได้มาจัดทำสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ