การศึกษาพฤติกรรมการดีดตัวของกุ้งฝอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แสงเพชร บุญเกิด, ธารารัตน์ แสงแก้ว, อธิติยา เยี่ยมไธสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศกร พรหมทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ราษีไศล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กุ้งฝอยน้ำจืด (Macrobrachium lanchesteri) เป็นสัตวน้ำขนาดเล็กที่สามารถพบได้ตามแหล่งน้ำ จืด เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันกลัง และมีพฤติกรรมการดีดตัวเพื่อเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่าง ๆ ในการอยู่อาศัย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้มีความสนใจและต้องการศึกษาปัจจัยและสาเหตุการดีดตัวโดยแบ่งเป็นการทดลองทาง ชีววิทยา และฟิสิกส์รวมทั้งนำความรู้ทางสถิติมาประยุกต์ใช้เชื่อมโยง

1.การทดลองทางชีววิทยาได้ศึกษาโครงสร้างทางกายภาพ สัญฐานวิทยาและกายวิภาคของกุ้งฝอยน้ำจืดโดยการศึกษาผ่านกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ และการศึกษาผ่านทางกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบว่าปัจจัยหลักในการดีดตัวคือ โครงสร้างของกุ้งฝอย สิ่งเร้าที่มารบกวนที่ต่างกัน

2.การทดลองทางด้านฟิสิกส์ได้ศึกษาการทิศทาง และพิกัดการดีดตัวของกุ้ฝอย บนฐานรับสี่เหลี่ยม พบว่ากุ้งฝอยมีการเคลื่อนที่ในแนวระดับ และแนวดิ่ง โดยมีระยะเวลาในการดีดตัวเฉลี่ย 2 นาที/ครั้ง กุ้งฝอยสามารถเคลื่อนที่ในแนวดิ่งได้ระยะทางเฉลี่ย 3 เซนติเมตร และในแนวระดับ เฉลี่ย 3.5 เซนติเมตร