กระดูกเทียมจากเปลือกหอยน้ำจืด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แสงเพชร บุญเกิด, ธารารัตน์ แสงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศกร พรหมทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ราษีไศล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง กระดูกเทียมจากเปลือกหอยน้ำจืด มีวัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาศึกษาชนิดของหอยน้ำจืดที่พบในบริเวณริมแม่น้ำมูล ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ2.เพื่อศึกษาปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตของหอยน้ำจืดแต่ละชนิดที่พบในบริเวณริมแม่น้ำมูล ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 3.เพื่อศึกษาวิธีการประดิษฐ์กระดูกเทียมจากเปลือกหอยน้ำจืด โดยคณะผู้พัฒนาได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 1.การวิเคราะห์ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของหอยน้ำจืดแต่ละชนิดอ2.ศึกษาปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลืกหอยน้ำจืดแต่ละชนิด3) ศึกษาวิธีการประดิษฐ์กระดูกเทียมจากเปลือกหอยน้ำจืด (อ้างอิง ดร.อนุชา รักสันติ,2559) ผลที่คณะผู้พัฒนาคาดว่าจะได้รับ ได้เรียนรู้และศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของหอยน้ำจืดแต่ละชนิด ได้เรียนรู้และศึกษาความแตกต่างของหอยน้ำจืดแต่ละชนิด ได้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์และออกแบบการประดิษฐ์กระดูกเทียมเพื่อใช้ประโยชน์ และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหอยน้ำจืดที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น