การพัฒนาโปรแกรมวิเคราห์ความรู้สึกจากข้อความในทวิตเตอร์เพื่อปรับปรุงการตลาดโดยใช้ machine learning

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรพัชร์ ธรรมลีลากุล, กรวิชญ์ ชูตระกูล, ธนภัทร เตชะทวีกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรหมพงศ์ ภควันต์วงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุกวันนี้ คนไทยมีการใช้โซเชียลมีเดียกันมากขึ้น มีหลายบริษัทต้องการนำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด เนื่องจากทวิตเตอร์มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยผู้คนแสดงความคิดเห็นของพวกเขาในหลากหลายประเด็น รวมไปถึงการวิจารณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งทางบริษัทสามารถนำการวิจารณ์นั้นๆไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น ทางคณะผู้จัดทำจึงพัฒนาโปรแกรมที่สามารถเก็บรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าจากทวิตเตอร์และประมวลผล เพื่อตอบสนองบริษัทต่างๆที่ต้องการทราบความคิดเห็นและอารมณ์จากการวิจารณ์ของผู้ใช้จำนวนมาก เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการตลาดต่อไป