ระบบป้องกันการขโมยกับดักเลเซอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัทภพ เก้าเอี้ยน, ปวันวรีย์ ก้อนทรัพย์, ธราวิธ ใจเย็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนะภัย ชลธาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานระบบป้องกันการขโมยกับดักเลเซอร์ ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหายหรือการถูกโจรกรรมภายในอาคารที่อยู่อาศัย โดยนำโปรแกรม Arduino IDE 1.8.15 และ บอร์ด Arduino UNO R3 มาใช้ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งจะสามารถป้องกัน และลดการสูญหายได้อย่างเป็นรูปธรรม หลักการทำงานจะใช้เลเซอร์ส่องไปที่เซนเซอร์แสง ซึ่งเซนเซอร์แสงจะทำงาน 2 ระบบ โดยระบบแรกเมื่อแสงเลเซอร์กระทบกับเซนเซอร์แสงแล้วออดจะดัง และระบบที่สองเมื่อเซนเซอร์ไม่ได้รับแสงจากเลเซอร์เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวผ่านมาบัง การบังจะกระทบกับแสงจากเลเซอร์ทำให้เซนเซอร์ไม่ได้รับแสง ออดจึงทำงาน ทั้งนี้​การทำงานทั้งหมดจะใช้สวิตช์เป็นตัวเปิดปิดและเป็นตัวควบคุมระบบ