ราวตากผ้าอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิดารัตน์ สุภิษะ, ทิราวรรณ สมยาธร, ศักรินทร์ หมอคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประณต ชุบสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้ผู้คนต้องแข่งขันกันในทุกด้านบางคนใช้เวลาทำงานนอกบ้านตลอดเวลาไม่มีเวลาสำหรับการทำงานบ้าน เช่น การทำความสะอาดบ้าน รวมไปถึงการทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม ที่เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องสวมใส่กันทุกวัน ซึ่งในเวลาที่เร่งรีบบางคนซักเสื้อผ้าแล้วตากทิ้งไว้ทั้งวัน แล้วออกไปทำงาน ด้วยแนวความคิดนี้จึงเป็นแรงจูงใจทำให้ทางผู้พัฒนาได้คิดค้นอุปกรณ์ช่วยตากเสื้อผ้าและเก็บเสื้อผ้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเสื้อผ้าเวลาซักผ้า โดยการทำงานจะมีราวตากผ้า ซึ่งโดยได้เขียนโปรแกรมลงไปในบอร์ด Kid bright และต่อวงจรเข้าหากันจะมีเซนเซอร์วัดความชื้น เป็นตัวรับค่าของการทำงานเป็นขั้นตอนแรก ในขั้นตอนการทำงาน ถ้าความชื้นในอากาศมีมากกว่า ๘๐% เซนเซอร์จะรับค่าและส่งไปยังแผงควบคุมเพื่อจะสั่งมอเตอร์ดึงผ้าเข้ามาเก็บ และเมื่อความชื้นในอากาศมีน้อยกว่า ๗๐% เซนเซอร์จะรับค่าและส่งค่าไปยังแผงควบคุมเพื่อสั่งมอเตอร์ ให้ดึงผ้าออกไปตาก ราวตากผ้าอัจฉริยะนี้ สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพราะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ที่ไม่มีเวลาว่างในการจัดเก็บเสื้อผ้า หมดความกังวลเรื่องการตากผ้าและเก็บผ้าในเวลาฝนตก

ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นราวตากผ้าอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยในการทำงานเกี่ยวกับการตากผ้า และสามารถนำไปใช้ได้จริง และสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้