การพัฒนาไฮโดรเจลสังเคราะห์จากเซลลูโลสฟางข้าวเพื่อใช้ในการดูดซับไอออนของโลหะ Cu2+ ในแหล่งน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปธานิน ประจำแท่น, พัทธดนย์ งามเนรมิตดี, นีรธร ผดุงสงฆ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาธิป สามารถ, สุวดี ก้องพารากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาพบว่าฟางข้าวมีองค์ประกอบของเซลลูโลสอยู่ประมาณร้อยละ 32.40 โดยน้ำหนัก และจากการทดสอบปริมาณเซลลูโลสในฟางข้าวพบว่าในฟางข้าวที่ใช้ทดลองมีปริมาณร้อยละ 27.78 ± 0.58 โดยน้ำหนัก งานวิจัยนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลผลิตของเซลลูโลสในฟางข้าวในรูปแบบไฮโดรเจล โดยใช้เซลลูโลสที่ได้รับผ่านการฟอกเพื่อสกัดเซลลูโลสจากฟางข้าวโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮโปคลอไรด์และทำการศึกษาผลได้ร้อยละ (%yield) โดยอ้างอิงผลจากการทดสอบข้างต้น หลังจากได้รับเซลลูโลสจึงนำเซลลูโลสที่ได้ไปทำการดัด-แปรหมู่ฟังก์ชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับพันธะของเซลลูโลสโดยในงานวิจัยนี้ได้ทำการดัดแปรหมู่ฟังก์ชัน EDTA และ Sulfonate เข้าสู่โครงสร้างของเซลลูโลส เซลลูโลสที่ผ่านการดัดแปรหมู่ฟังกชันแล้วจะถูกนำมาสังเคราะห์เป็นไฮโดรเจลโดยใช้วิธีสังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาเคมีโดยมี AIBN เป็นตัวริเริ่มปฏิกิริยาและมี EGDMA เป็นสารเชื่อมขวางโดยเริ่มปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เมื่อได้รับไฮโดรเจลออกมาจึงนำมาศึกษาคุณสมับติของไฮโดรเจล โดยศึกษาคุณสมบัติในการดูดซับน้ำของไฮโดรเจล และศึกษาคุณสมับติในการดูดซับไอออนของโลหะคอปเปอร์โดยใช้วิธีการอย่างง่ายคือการศึกษาการจางลงของสีของสารละลายคอปเปอร์ไนเตรตจากนั้นจึงนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกันเพื่อหาสูตรที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ไฮโดรเจลจากเซลลูโลสในฟางข้าว