นวัตกรรมแท่งเลี้ยงแมลงครั่งเพื่อเพิ่มผลผลิตครั่งและลดความเสียหายของพืชเศรษฐกิจที่ใช้เลี้ยงแมลงครั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรฤทธิ์ สุยาละ, วรากร ธรรมวงค์, ณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ ทะเย็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันครั่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย การเลี้ยงแมลงครั่ง(Laccifer lacca)สามารถเลี้ยงบนต้นพืชหลายชนิด เช่น พุทรา(Ziziphus mauritiana) จามจุรี(Samanea saman) และลิ้นจี่(Litchi chinensis) เป็นต้น แต่การเลี้ยงแมลงครั่งบนต้นพืชดังกล่าวส่งผลเสียต่อผลผลิตทางการเกษตรและเนื้อไม้ อีกทั้งการเลี้ยงแมลงครั่งแบบเดิมได้ผลผลิตน้อยและได้ครั่งที่มีคุณภาพต่ำ ตลอดจนเกิดความลำบากในการดูแลรักษาและเก็บผลผลิต และเลี้ยงได้เฉพาะ บางพื้นที่ ดังนั้นทีมงานจึงคิดค้นนวัตกรรมแท่งเลี้ยงแมลงครั่งเพื่อเพิ่มผลผลิตครั่งและลดความเสียหายของพืชอาศัยที่ใช้เลี้ยงแมลงครั่ง การทดลองแบ่งเป็น 5 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาความเข้มข้นของน้ำกากถั่วเหลืองที่เหมาะสมต่อการนำมาเป็นอาหารเลี้ยงแมลงครั่ง พบว่า น้ำกากถั่วเหลืองเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตร เหมาะสมต่อการนำมาเป็นอาหารเลี้ยงแมลงครั่ง ตอนที่ 2 ศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงแมลงครั่ง พบว่า การเลี้ยงแมลงครั่งควรควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความชื้น 70-80 % ตอนที่ 3 ศึกษาจำนวนแมลงครั่งที่เหมาะสมต่อการนำมาเลี้ยงบนแท่งเลี้ยงแมลงครั่ง พบว่า จำนวนแมลงครั่งที่เหมาะสมต่อการนำมาเลี้ยงบนแท่งเลี้ยงแมลงครั่ง คือ 400 ตัวต่อแท่ง ตอนที่ 4

เปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพของผลผลิตครั่งที่ได้จากการเลี้ยงแมลงครั่งบนต้นจามจุรีและแท่งเลี้ยงแมลงครั่ง พบว่า การเลี้ยงแมลงครั่งบนแท่งเลี้ยงแมลงครั่งได้ผลผลิตครั่งมากกว่าการเลี้ยงบนต้นจามจุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยให้ผลผลิตครั่ง เท่ากับ 79.76±0.91 กรัมต่อแท่ง อีกทั้งได้ครั่งที่มีคุณภาพดีกว่า โดยครั่งดังกล่าวมีสีน้ำตาลแดง และมีสิ่งเจือปน ร้อยละ 2.18±0.03 ตอนที่ 5 เปรียบเทียบวงจรชีวิตของแมลงครั่งที่เลี้ยงบนต้นจามจุรีและ แท่งเลี้ยงแมลงครั่ง พบว่า แมลงครั่งที่เลี้ยงบนแท่งเลี้ยงแมลงครั่งมีวงจรชีวิตสั้นกว่าที่เลี้ยงบนต้นจามจุรี โดยแมลงครั่งที่เลี้ยงบนแท่งเลี้ยงแมลงครั่งมีวงจรชีวิต 133-161 วัน ส่วนแมลงครั่งที่เลี้ยงบนต้นจามจุรีมีวงจรชีวิต 161-189 วัน การเลี้ยงแมลงครั่งบนแท่งเลี้ยงแมลงครั่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพครั่ง อีกทั้งสะดวกต่อการดูแลรักษา และการเก็บผลผลิต นอกจากนี้ยังไม่เปลืองพื้นที่และสามารถเลี้ยงได้ทั่วไป ตลอดจนช่วยลดความเสียหายของพืชอาศัยที่ใช้เลี้ยงแมลงครั่ง และสามารถลดอัตราการตายของแมลงครั่งได้