อุปกรณ์ตรวจสอบความแก่และความอ่อนของผลทุเรียนโดยใช้AIเลียนแบบมนุษย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ อนุเคราะห์, ศิริวรรณ วงษ์ชาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรวุฒิ บ่อคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุเรียนเป็นที่นิยมของคนทั่วไปและเป็นสินค้าส่งออกทางการเกษตรไปยังต่างประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศจีนคนนิยมกินทุเรียน หรือขายภายในประเทศ บางครั้งมีปัญหาด้านคุณภาพของทุเรียนอ่อนแล้วนำมาขายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือส่งผลกระทบต่อการส่งออกต่างประเทศทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการค้าระหว่างประเทศได้หรือภายในประเทศพ่อค้าแม่ค้าไปซื้อทุเรียนจากสวนมาขายแล้วได้ทุเรียนอ่อนมาขายให้กับคนในชุมชนทำให้คนบริโภคไม่พอใจดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีเพื่อแก้ปัญหาในการตรวจสอบคุณภาพของผลทุเรียนขึ้นโดยใช้AI โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้ 1) ออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบความแก่และความอ่อนของผลทุเรียนโดยใช้AI 2) ประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจสอบความแก่และความอ่อนของผลทุเรียนโดยใช้AI 3) เขียนโปรแกรมสั่งให้ AI จดจำลักษณะลักษณะสี หนาม ร่องพูและปากปลิง ของผลทุเรียนแก่และอ่อนโดยใช้AI 4) เขียนโปรแกรมให้AIประมวลผลแล้วสั่งให้บอร์ดLotusNanoBot แสดงผลที่หลอดไฟ 2 หลอด และ Notify ของ LINE 5) ทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตรวจสอบความแก่และความอ่อนของผลทุเรียนโดยใช้AI