การสร้างระบบกักและลดคาร์บอนไดออกไซด์โดยกลไกการพัฒนาอย่างสะอาด (CDM) เพื่อ พัฒนาคาร์บอนเครดิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทร์นรินทร์ ชุ่มวัฒนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

Fabrice Prepetit

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประชาคมนานาชาติ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัญหาสภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นทำให้มีผลเสียต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งนับวันจะทวีคูณมากขึ้น เนื่องจากฝุ่นมลพิษ อุณภูมิที่สูงขึ้น ข้าพเจ้าจึงอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยหาวิธีช่วยลดคาร์บอน และฝุ่นมลพิษในอากาศ และให้ความรู้เรื่องการนำคาร์บอนเครดิตมาใช้ จึงได้ทำการค้นคว้าและวิจัยการสร้างรูปแบบคาร์บอนเครดิต ด้วยกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) เพื่อใช้กับคนทั่วไปในชีวิตประจำวัน