ระดับของสารปนเปื้อนอินทรีย์และผลกระทบต่อประชากรแมลงปอท้องถิ่นในคลองของกรุงเทพฯ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริณ จงกิตติสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

Paul Muri

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประชาคมนานาชาติ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้จะทำการสรุปความสัมพันธ์ของระดับสารปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำคลองต่อจำนวนประชากรท้องถิ่นของแมลงปอ โดยใช้จำนวนประชากรแมลงปอเป็นตัวสะท้อนคุณภาพระบบนิเวศบริเวณลำคลอง กระบวนการทดลองจะทำโดยการเก็บตัวอย่างน้ำในคลองต่างๆในกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวัดระดับสารปนเปื้อนอินทรีย์ต่างๆ แยกเป็น สูง ปานกลาง และ ต่ำ พร้อมทั้งทำการสังเกต ชนิดและจำนวนประชากรของแมลงปอต่อตารางเมตร โดยจะทำการเก็บตัวอย่างและสังเกตทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 3 เดือน ทั้งนี้จะมีการสังเกตตัวชี้วัดต้อระบบนิเวศอื่นๆในระหว่างเก็บตัวอย่างน้ำประกอบด้วยเพื่อเพิ่มข้อมูลแวดล้อมในการสรุปผล