การอนุรักษ์แมลงทับโดยพัฒนาขนาดและสีด้วยโมเดล SIT ร่วมกับใบมะขามเทศเพื่อส่งเสริมงานหัตถกรรมของประเทศไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรหมพินิจ ขุนทอง, เซน สัตตะนิชญ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาอีม บินอิบรอเฮง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยมีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์แมลงทับให้มีจำนวนมากขึ้นโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และใบมะขามเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านขนาดและสีของแมลงทับและเพื่อส่งเสริมงานหัตถกรรมของประเทศไทยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาที่อยู่ที่เหมาะสมของแมลงทับโดยมีการเก็บรวบร่วมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามว่าแมลงทับขนาดนี้สามารถสร้างงานหัตถกรรมที่ดีได้ไหมโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าว่าหลักการทางคณิตศาสตร์ในการหาพื้นที่อยู่ของแมลงทับสามารถคำนวณออกมาได้และใบมะขามเทศสามารถช่วยเพิ่มขนาดและสีของแมลงทับได้