การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกประเภทโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันกับเทคนิค Ensemble Learning เพื่อวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์จากภาพ MRI สมอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญะ แสงรุ่งคงคา, ภวิศวร์ วณิชชากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์, บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์