โซล่าเซลล์กับการประยุกต์ในอุตสาหกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณภัทร บุตรศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารีรัตน์ อินอิว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมาก ทั้งอาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย สถาที่ต่างๆ โดยเฉพาะภายในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีทั้งเครื่องจักรกล และการใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทางผู้จัดทำจึงคิดที่จะใช้แผงโซล่าเซลล์มาใช้ใน

โรงงานอุตสาหกรรม โดยนำพลังงานที่ได้จากโซล่าเซลล์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อมาประยุกค์กับเครื่องจักรกลภายในโรงงาน