การศึกษาคุณสมบัติของกากกาแฟเพื่อนำไปทำแผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องดูดไอของตะกั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรันธร จันทร์สว่าง, มนัญญา แสงสมนึก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันได้มีการปล่อยไอตะกั่วจากหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตะกั่วในการบัดกรีในการทำอุตสาหรรมหรือการปล่อยไอตะกั่วจากท่อไอเสียรถยนต์ ซึ่งถ้าสะสมในร่างกายเป็นปริมาณมาก จะส่งผลกระทบที่เป็นต่อร่างกายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นระบบประสาท ทางเดินอาหาร หรือทางสมอง คณะผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะศึกษาวัสดุที่สามารถดักจับไอตะกั่วได้ โดยจากการศึกษาพบว่าการกาแฟมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น เนื่องจากเมื่อนำไปผสมกับธาตุคาร์บอนอื่นๆ จะมีรูพรุนทำให้สามารถดักจับกลิ่นได้ ซึ่งคุณสมบัตินี้ทำให้คณะผู้จัดทำสนใจที่จะนำกากกาแฟมาเป็นส่วนประกอบหลักในการทำแผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องดูดไอของตะกั่ว