การศึกษานาโนอิมัลชันที่บรรจุสารสกัดจากขมิ้นชันเพื่อพัฒนาเป็นแผ่นไฮโดรเจลที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มธุรดา โกษาจันทร์, ยาลิกา สอาดเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษานาโนอิมัลชันที่บรรจุสารสกัดจากขมิ้นชันเพื่อพัฒนาเป็นแผ่นไฮโดรเจลที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดขมิ้นชันและปริมาณเคอร์คูมิน ศึกษาอัตราส่วนการทำ

นาโนอิมัลชันที่บรรจุสารสกัดขมิ้นชัน ศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการทำแผ่นไฮโดรเจล และศึกษาการใช้แผ่นไฮโดรเจลร่วมกับนาโนอิมัลชันที่บรรจุสารสกัดขมิ้นชัน โดยทำการสกัดสารจากขมิ้นชันด้วยตัวทำละลาย

เอทานอล 95 % พบว่าสารสกัดที่ได้มีค่าร้อยละของปริมาณสารสกัดขมิ้นชัน เท่ากับ 37.08 และมีปริมาณเคอร์คูมิน เท่ากับ 17.51 mg/L เมื่อนำมาทำนาโนอิมัลชันที่มีอัตราส่วนของน้ำต่อทวิน 80 แตกต่างกัน พบว่าสูตรนาโนอิมัลชันอัตราส่วนของน้ำมันไตรกลีเซอไรด์สายกลางต่อทวิน 80 เท่ากับ 1 : 3 มีค่าความคงตัวและ

ค่าความโปร่งแสงดีที่สุด และมีความสามารถในการปลดปล่อยสารเคอร์คูมินได้ดีกว่าสารสกัดขมิ้นชั้น การศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการทำแผ่นไฮโดรเจลพบว่าปริมาณโซเดียมอัลจิเนตและปริมาณกลีเซอรอลที่แตกต่างกัน ทำให้แผ่นไฮโดรเจลมีความสามารถในการดูดซับน้ำ และการละลายน้ำแตกต่างกัน โดยสูตรที่เหมาะสมในการทำแผ่นไฮโดรเจล คือ การใช้ปริมาณโซเดียมอัลจิเนต 3 % และกลีเซอรอล 3% ทำให้แผ่นไฮโดรเจลมีค่าร้อยละการดูดซับน้ำ เท่ากับ 224.187±8.49, ร้อยละการละลายน้ำ เท่ากับ 9.83±1.58,

ความหนา 0.045±0.002 cm และ ความต้านแรงดึง เท่ากับ 24.459±9.23 MPa เมื่อนำแผ่นไฮโดรเจลมาใช้ร่วมกับนาโนอิมัลชันที่บรรจุสารสกัดขมิ้นชัน พบว่าแผ่นไฮโดรเจลจะดูดซับนาโนอิมัลชันที่บรรจุสารสกัดขมิ้นชันได้มากที่สุดในอัตราส่วน 0.6 : 1 (น้ำหนักนาโนอิมัลชันที่บรรจุสารสกัดขมิ้นชัน : น้ำหนักแผ่นไฮโดรเจน) และแผ่นไฮโดรเจลร่วมกับนาโนอิมัลชันที่บรรจุสารสกัดขมิ้นชัน สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S.aureus ได้ดีกว่าแผ่นไฮโดรเจลร่วมกับสารสกัดขมิ้นชัน และแผ่นไฮโดรเจลที่ไม่ได้ใส่สาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05