ชุด PPE จากพลาสติกชีวภาพของสาหร่ายหางกระรอกและผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิพล วรรณวาส, จิรกิตติ์ ดาบทอง, ณัฐกฤตา รักษ์ศรีทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้พลาสติกกันอย่างแพร่หลายทั้งในภาคอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวันส่งผลเสียต่อสิ่งเเวดล้อมเป็นอย่างมาก ทำให้สภาพเเวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง เช่น การเกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งพลาสติกในปัจจุบันมีความสามารถในการย่อยสลายได้ยาก ทางคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลเสียต่อโลกและสิ่งมีชีวิตมากมายนับไม่ถ้วน จึงมีแนวคิดที่จะนำพลาสติกชีวภาพมาใช้ทดเเทนพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากเเละส่งผลเสียต่อโลก อีกทั้งยังสามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาดัดเเปลงเพื่อสร้างประโยชน์เเก่ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งพืชที่สนใจนำมาศึกษาในครั้งนี้ ได้เเก่ สาหร่ายหางกระรอกเเละผักตบชวา โดยนำวัชพืชทั้งสองมาผลิตเป็นเเบคทีเรียเซลลูโลสเเละนำไปผ่านกระบวนการทำบริสุทธิ์เซลลูโลสเเละนำไปขึ้นรูปเป็นเเผ่นพลาสติกชีวภาพเพื่อนำไปต่อยอดเป็นชุด PPE เนื่องจากในปัจจุบันมีสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ชุด PPE จึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในทุกภาคส่วน เเต่ในขณะเดียวกันพลาสติกที่นำมาผลิตเป็นชุด PPE เป็นจำนวนมากกลับส่งผลเสียต่อสภาพเเวดล้อมดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ด้วยเหตุเหล่านี้ ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะนำพลาสติกชีวภาพมาใช้ในการผลิตและพัฒนาชุด PPE เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ชุมชน และสิ่งเเวดล้อม