ระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัยด้วยเซนเซอร์ตรวจจับเสียงสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภูมิ น้ำใจดี, ญาณเดช เจนุนวศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องมาจากผู้พิการทางการได้ยินเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในสังคม จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป จึงเป็นที่มาของการที่ผู้จัดทำโครงงานได้พัฒนาอุปกรณ์ช่วยผู้พิการทางการได้ยินเพื่อทำให้ผู้พิการทางการได้ยินได้รับรู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว โดยระบบเตือนภัยนี้สามารถระบุแหล่งกำเนิดเสียงและทิศทางของแหล่งกำเนิดได้ ซึ่งจะทำให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายขึ้น โดยอาศัยการทำงานของอัลตร้าโซนิกส์เซนเซอร์ และ เซนเซอร์ตรวจจับเสียงคอยตรวจจับเสียงต่างๆ และนำมาประมวลผลโดยไมโครคอนโทลเลอร์(Arduino) จากนั้นจึงส่งสัญญาณให้เกิดการสั่นผ่านทางมอเตอร์สั่นโดยจะเพิ่มระดับความแรงของการสั่นเมื่อวัตถุเข้ามาใกล้มากขึ้อีกทั้งยังทิศทางของเสียงผ่านทางหน้าจอ LCD อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเตือนภัยนี้จะถูกประกอบในรูปของเข็มขัดที่ติดตั้งไว้กับเอวของผู้ใช้งาน ทำการทดสอบกระบวนการทำงานโดยใช้ลำโพงที่เปิดเสียงรถยนต์ เพื่อให้เซนเซอร์ทำการตรวจจับ โดยเว้นระยะห่างไว้ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, และ 1 เมตรตามลำดับ ตรวจสอบการแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD และการสั่นของมอเตอร์สั่นจากนั้นสรุปและอภิปรายผลการทดลอง ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้งานจริงได้ เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุของผู้พิการทาการได้ยินและเพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทัดเทียมกับคนที่ไม่มีความบกพร่อง