การศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมในการเร่งการเจริญเติบโตของเห็ดโคนญี่ปุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฐมาภรณ์ คงประโคน, ฐานิดา บัวงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภา ยอดเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เห็ดโคนญี่ปุ่น หรือ เห็ดยานางิ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Agrocybe cylindracea; ญี่ปุ่น: 柳松茸 ยะนะงิ มะสึตะเกะ) รสชาติของเห็ดโคนญี่ปุ่นจะเป็นเอกลักษณเฉพาะตัวคือจะมีหมวกดอกที่เหนียวนุ่มเหมือนเห็ดหอม มีดอกสีน้ำตาล ดอกเห็ดโคนญี่ปุ่นยังประกอบด้วยสารที่มีคุณสมบัติทางยา ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ บำรุงประสาท ลดอาการไขมันในเลือดสูง ยับยั้ง และป้องกันโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นที่น่าสนใจทางด้านการแพทย์(Uhart และ Albert, 2007) ในปัจจุบันเห็ดโคนญี่ปุ่นกำลังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีนคุณภาพสูง มีรูปร่างที่น่ารับประทาน ก้านตรง ขาวอวบ และมีรสชาติดีสามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นานกว่า 1 สัปดาห์โดยยังคงความสด ผลผลิตของเห็ดโคนญี่ปุ่นมีน้อยทั้งในลักษณะของการจำหน่ายในรูปแบบดอกเห็ดสดหรือเห็ดโคนญี่ปุ่นแปรรูปซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบในบรรดาเห็ดที่สามารถเพาะได้ในถุงพลาสติก

เห็ดโคนญี่ปุ่นต้องเพาะในที่อากาศเย็น ที่อุณหภูมิประมาณ 22 - 26 องศาเซลเซียส และความชื้น 70-80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในประเทศไทยหากไม่ใช่ในฤดูหนาวอุณหภูมิจะประมาณ 26 – 30 องศาเซลเซียส หรือในบางพื้นที่แม้ในฤดูหนาวก็มีอุณหภูมิไม่ต่ำมาก ทำให้เห็ดโคนญี่ปุ่นเจริญเติบโต การเพาะเห็ดโดยทั่วไปจะเจริญเติบโตได้ดีในปัจจัยที่แตกต่างกัน ทั้งปัจจัยด้านชนิดของวัสดุที่ใช้ปลูก อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด ธาตุอาหารที่ใช้เป็นอาหารเสริมและอาหารหลัก ความเป็นกรด-ด่าง (pH) จากการศึกษาเกี่ยวกับเห็ดโคนญี่ปุ่นและปัจจัยในการเจริญเติบโตของเห็ดในด้านต่างๆแล้ว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เร่งการเจริญเติบโตของเห็ดโคนญี่ปุ่น เพื่อที่จะได้นำแนวคิดนั้นมาต่อยอดในการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น โดยศึกษาปัจจัยด้านส่วนผสมที่ใช้เป็นอาหารเสริมโดยมีอาหารอาหารหลักคือขี้เลื่อยและน้ำ

การศึกษานี้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และเพื่อลดระยะเวลาในการเพาะเห็ดเห็ดโคนญี่ปุ่น เนื่องจากเห็ดโคนญี่ปุ่นมีประโยชน์และเป็นที่ต้องการในท้องตลาด