เกมเพื่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสดล ได้รูป, ดาเนียล สะแม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกรียงศักดิ์ ดำชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสังคมไทยในปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยชอบวิชาคณิตศาสตร์ เป็นเนื่องมาจาก หลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น น่าเบื่อ ไม่เข้าใจ ไม่มีแรงจูงใจ มีสูตรมากมายหรือภาษาใหม่ที่ไม่คุ้นเคย และอีกปัจจัยที่ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยวิชาคณิตศาสตร์ เพราะ ต้องเจอข้อผิดพลาดมากมาย นักเรียนจึงต้องถามคำถามประเภทเดิมซ้ำๆจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง และอาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจได้ และการได้รับคำตอบ ที่ผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจจะส่งผลต่อความมั่นใจของนักเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนไม่กล้าที่จะ แสดงความคิดเห็นในคำตอบนั้นๆออกไป ผู้จัดทำจึงต้องการให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ โดยที่ คณิตศาสตร์นั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีแบบแผน และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้คิดค้น การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในแบบที่ต่างออกไป โดยผ่าน รูปแบบของเกมส์ที่เป็นแนวผจญภัยแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งตัวเกมนั้น จะประกอบไปเป็นด่านต่างๆ ทั้งด่านใหญ่และด่านย่อยๆ โดยที่ด่านใหญ่จะเป็นหัวข้อเรื่องในวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละหัวข้อ เช่น เซต ตรรกศาสตร์ เป็นต้น ผ่านการพัฒนาด้วยโปรแกรม Unity นอกจากจะได้รับความรู้ นักเรียนยังจะได้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปกับการเล่นเกมที่ผู้จัดทำได้คิดค้นขึ้น