เซนเซอร์ตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าฐานกระดาษสำหรับการวิเคราะห์สารหนูในอาหารทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชนก เจริญศิลป์, เปมิกา เนตรเกื้อกูล, อัครวัฒน์ อนิวรรตพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสงค์พร เรืองพีระศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัญหาการปนเปื้อนของสารหนูในอาหารทะเลในปัจจุบัน จึงทำให้มีการตรวจวัดการปนเปื้อนของสารหนูในสารตัวอย่างด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเก็บสารตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการและทำการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่อง atomic absorption spectrophotometer (AAS) หรือ inductively coupled plasma optical emission spectrophometer (ICP-OES) ซึ่งล้วนแล้วแต่มีวิธีการตรวจวัดที่ซับซ้อนและมีราคาแพง นอกจากนี้ยังมีรายงานการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าร่วมกับ อุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษ เพื่อลดต้นทุนต่อการตรวจวัดและลดขนาดอุปกรณ์เพื่อให้มีขนาดเล็ก พกพาตรวจภาคสนามได้ แต่ทว่าการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษร่วมกับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าที่มีตามรายงานก่อนหน้านั้นยังคงมีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ และขั้นตอนการตรวจวัดที่ยุ่งยาก ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้นอกห้องปฏิบัติการได้ คณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาวิธีการตรวจวัดและคัดกรองให้สามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยการดัดแปรขั้วไฟฟ้าอย่างง่ายที่มีความจำเพาะต่อสารหนู ซึ่งเป็นการต่อยอดและประยุกต์จากรายงานก่อนหน้าที่มีการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษร่วมกับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าต่อการตรวจจับโลหะทองแดงซึ่งสามารถตรวจวัดได้ในขั้นตอนเดียว ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีการวางแผนการดำเนินงานตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ การทบทวนวรรณกรรม, การออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษ, การเตรียมสารละลายและอุปกรณ์, การประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจวัด, การทดสอบปฏิกิริยาเบื้องต้น, การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรวจวัด, การศึกษาประสิทธิภาพของเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นต่อการวัดสารหนู, การศึกษาความจำเพาะของขั้วไฟฟ้าต่อสารหนู, การทดสอบเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นในตัวอย่างจริง