แผงโซลาร์เซลล์แกรไฟต์จากไม้ลำไย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ษมา ดำสอาด, ปาลิตา ฟูคำมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โซลาร์ เซลล์ เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง เซลล์แสงอาทิตย์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากมาย และในปัจจุบันการนำแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้ายังคงเป็นที่นิยมอยู่

ไม้ลำไย ลำไยเป็นไม้ผลตระกูล Sapindaceae จำแนกได้เป็น 2 สายพันธุ์ (Species) ขึ้นอยู่กับลักษณะของลำต้น ผล และเมล็ด และการใช้ประโยชน์ ลำต้น มีขนาดลำต้นสูงปานกลางจนถึงขนาดใหญ่ ต้นที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดจะมีลำต้นตรงเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่มีความสูงประมาณ 12.15 เมตร และถ้าหากเป็นต้นที่ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งจะแตกกิ่งก้านสาขาใกล้ๆกับพื้น และถ้าได้รับการตัดแต่งกิ่งในขณะที่ต้นยังเล็กมักแตกลำต้นเทียมหลายต้น ลำต้นที่เกิดขึ้นไม่ค่อยเหยียดตรงมักเอนหรือโค้งงอเปลือกลำต้น ขรุขระมีสีเทาหรือสีเทาปนน้ำตาลแดงเป็นสะเก็ด เนื่องจากแถวหมู่บ้านทุ่งละคร ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีการทำสวนลำไยเป็นจำนวนมาก เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีการตัดแต่งกิ่งของต้นลำไยแล้วทำการเผาทิ้ง ทำให้เกอดมลพิษทางอากาศ ผู้จัดทำรู้สึกสนใจและต้องการเพิ่มคุณค่าให้กับไม้ลำไย จึงคิดค้นหาแปรรูปไม้ลำไย โดยไม้ลำไยเป็นวัสดุที่สามารถนำมาเผาให้เป็นถ่าน ในถ่านมีแกรไฟต์อยู่จำนวนหนึ่ง และจะมีน้อยถ้าเกิดถ่านที่ได้ไม่ใช่ถ่านคาร์บอนบริสุทธ์ซึ่งต้องเผาในอุณหภูมิมากกว่า 1000 องศา