การศึกษาประสิทธิภาพของพืชในท้องถิ่นที่มีสารแอนโทไซยานิน ในการทำกระดาษอินดิเคเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรินทร สิริพงษ์ณภัทร, ธิิติมา ศรีมะหัน, ศิริวรรณ บรรจง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทฐิกรณ์ ใจดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพของพืชในท้องถิ่นที่มีสารแอนโทไซยานินในการทำกระดาษอินดิเคเตอร์” มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาพืชในท้องถิ่นที่มีสารแอนโทไซยานินที่สามารถนำไปทำกระดาษอินดิเคเตอร์ 2. เพื่อศึกษาชนิดของกระดาษที่เหมาะสำหรับการทำกระดาษอินดิเคเตอร์จากพืชในท้องถิ่น ที่มีสารแอนโทไซยานิน 3. เพื่อศึกษาช่วงการวัดค่า pH ของกระดาษอินดิเคเตอร์จากพืชในท้องถิ่นที่มีสารแอนโทไซยานิน 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่อการใช้กระดาษอินดิเคเตอร์จากพืช ดำเนินงานโดยยึดหลักในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของ PDCA คือ การวางแผน (P) การดำเนินการ (D) การตรวจสอบผลการดำเนินการ (C) และการปรับปรุงแก้ไข (A) สามารถสรุปผลได้ดังนี้

  1. พืชในท้องถิ่นที่มีสารแอนโทไซยานินที่สามารถเปลี่ยนสีของสารละลายมาตรฐานที่มีค่า pH 1 – 14 ได้ดี มีปริมาณมากและหาได้ง่ายในท้องถิ่น คือ มันเทศสีม่วง

  2. กระดาษร้อยปอนด์ หนา 200 แกรม ไม่เปื่อยยุ่ย มีความคงทนมาก และสามารถดูดซับสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นที่มีสารแอนโทไซยานินได้ดีที่สุด

  3. เมื่อทดสอบกระดาษอินดิเคเตอร์จากมันเทศสีม่วงกับสารละลายมาตรฐานที่มีค่า pH 1 – 14 จะมีการเปลี่ยนสีของกระดาษอินดิเคเตอร์ในแต่ละช่วงของค่า pH ดังนี้ ในสารละลายมาตรฐานที่มีค่า pH 1 – 3 จะมีสีแดง – สีแดงปนส้ม ค่า pH 4 – 6 จะมีสีฟ้าอ่อน – สีม่วง ค่า pH 7 จะมีสีม่วง ค่า pH 8 – 11 จะมีสีม่วง – สีฟ้าปนม่วง และค่า pH 12 – 14 จะมีสีเขียว – สีเหลือง

  4. กลุ่มผู้ทดลองมีระดับความพึงพอใจในการใช้กระดาษอินดิเคเตอร์จากมันเทศสีม่วงในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 3.63, S.D.= 0.30) โดยพบว่าด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ความปลอดภัยต่อร่างกาย ( = 3.76, S.D.= 0.23) รองลงมา คือ ต้นทุนการผลิต ( = 3.71, S.D.= 0.25) และการเปลี่ยนสีของกระดาษอินดิเคเตอร์ ( = 3.64, S.D.= 0.38) ตามลำดับ

ดังนั้น หากนำพืชในท้องถิ่นที่มีสารแอนโทไซยานินที่พบได้ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มาทำกระดาษอินดิเคเตอร์ที่สามารถใช้ทดสอบสารละลายกรด – เบส ของสารละลายอาจจะมีอันตรายต่อผู้ใช้ในขณะที่ทำการทดลองและมีราคาสูง ดังนั้น หากนำพืชในท้องถิ่นที่มีสารแอนโทไซยานินที่พบได้ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มาทำกระดาษอินดิเคเตอร์ก็จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง