การตรวจสอบธาตุเหล็กและธาตุแทรนซิชันบางชนิดโดยใช้อินดิเคเตอร์ที่สกัดได้จาก พืชท้องถิ่นในวงศ์ Myrtaceae

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินพรรณ ภูบัวเพชร, พชรพล ทองพรม, สุอรภา เขื่อนแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชชา จูรัตนากร, ตรีทิพย์ สุขโข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การตรวจสอบธาตุและธาตุแทรนซิชันบางชนิดโดยใช้อินดิเคเตอร์ที่สกัดได้จากพืชท้องถิ่นในวงศ์ Myrtaceae (Determination of iron and transition metal in water resource by indicator is extracted from local plant of Family Myrtaceae) เป็นการศึกษาการใช้พืชตรวจสอบธาตุเหล็กในแหล่งน้ำบาดาล ศึกษาโดยการนำใบพืชในวงศ์ Myrtaceae มาตรวจสอบน้ำบาดาลที่มีการปนเปื้อนของเหล็ก พบว่า พืชทั้ง 7 ชนิด สามารถใช้ตรวจสอบน้ำบาดาลที่มีการปนเปื้อนของเหล็กได้ โดยน้ำบาดาลมีการปนเปื้อนของเหล็กจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินม่วง และเมื่อนำไปวัด Complex ที่เกิดขึ้นจากการจับกับ Fe3+ พบว่าพืชทั้ง 7 ชนิดสามารถจับกับเหล็กได้ และเมื่อนำสารสกัดที่ได้ไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบกลุ่มฟีนอลิค พบว่าสารสกัดจาก ฝรั่งขี้นก มีปริมาณพีนอลิคสูงที่สุด รองลงมาคือ พลองเหมือด และ ชมพู่ ตามลำดับ และเมื่อนำสารสกัดที่ได้ไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบกลุ่มฟลาโวนอยด์ พบว่าสารสกัดจาก พลอง มีปริมาณฟลาโวนอยด์สูงที่สุด รองลงมาคือ ชมพู่ และฝรั่ง ตามลำดับ ซึ่งเห็นได้ว่าผลการทดลองเป็นไปในทางเดียวกัน นอกจากนี้ในทดสอบสารสกัดจากพลองเหมือดพบว่า สารสกัดจากพลองเหมือดสามารถทดสอบหาเหล็กและทองแดงในแหล่งน้ำได้ โดยเปลี่ยนเป็นสีดำและเขียวเมื่อมีเหล็กและทองแดงในน้ำตามลำดับ สารสกัดจากพลองเหมือดที่แยกด้วย Hexane สามารถตรวจสอบหา Fe2+ ในแหล่งน้ำได้โดยเปลี่ยนเป็นสีดำ ส่วนสารสกัดจากพลองเหมือดที่แยกด้วย Ethyl acetate สามารถตรวจสอบหาเหล็กและCu2+ โดยได้ผลการทดสอบเหมือนสารสกัดจากพลองเหมือด