แผ่นฟิล์มจากกากมันสำปะหลังสำหรับเคลือบปุ๋ยที่ควบคุมการปลดปล่อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริยากรณ์ สอนบาล, อานิตา ชูจิตร, กัญญารัตน์ คำโม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถพล พันธ์ุงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กากมันสำปะหลังเป็นเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง การวิจัยนี้ทำการศึกษาการผลิตแผ่นฟิล์มจากกากมันสำปะหลังสำหรับเคลือบปุ๋ยที่ควบคุมการปลดปล่อย โดยนำของเหลือทิ้งจากธรรมชาติมาใช้ คือ กากแป้งมันสำปะหลัง ในการศึกษาผลของวิธีการกำจัดลิกนินในกากมันสำปะหลังต่อคุณสมบัติของฟิล์ม ทำการทดลองโดยนำกากมันสำปะหลังมากำจัดลิกนิน 3 วิธี คือ การใช้เบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ การใช้กรดไนตริกร่วมกับกรดอะซิติก และการใช้เบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อด้วยการใช้กรดไนตริกร่วมกับกรดอะซิติก และทำการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารละลายแป้งมันสำปะหลังและสารแขวนลอยผงกากมันสำปะหลังต่อคุณสมบัติของฟิล์ม อัตราส่วน30:10, 20:20และ 0:30 และทำการศึกษาการปลดปล่อยไนโตรเจนของปุ๋ยที่เคลือบโดยแผ่นฟิล์มจากกากมันสำปะหลังโดยใช้วิธีการแช่ปุ๋ยให้อยู่น้ำตลอดเวลาและทดสอบการปลดปล่อยไนโตรเจนของปุ๋ยเคลือบเปรียบเทียบกับปุ๋ยที่ไม่ได้เคลือบ ใช้ปุ๋ยทางการค้าสูตร16-16- 8และสูตร 46-0-0